BYELORUSSIA
BYELORUSSIA
BALEARIC EU-004
BALEARIC EU-004
CROATIA
CROATIA
I.T.U. HQ GENEVA
I.T.U. HQ GENEVA
MONACO
MONACO
SMOM
SMOM
ISLE OF MAN EU-116
ISLE OF MAN EU-116
SCOTLAND
SCOTLAND
HUNGARY
HUNGARY
VATICAN CITY
VATICAN CITY
SVALBARD EU-026
SVALBARD EU-026
LUXEMBURG
LUXEMBURG
AUSTRIA
AUSTRIA
MARKET REEF
MARKET REEF
BELGIUM
BELGIUM
SLOVENIA
SLOVENIA
GREECE
GREECE
MOUNT ATHOS
MOUNT ATHOS
BOSNIA HERCEGOVINA
BOSNIA HERCEGOVINA
UKRAINE
UKRAINE
REP. OF SERBIA
REP. OF SERBIA
ALBANIA
ALBANIA
ANDORRA
ANDORRA
ESPANA
ESPANA
MALTA
MALTA
IRELAND
IRELAND
MONTENEGRO
MONTENEGRO
FRANCIA
FRANCIA
NORTHERN IRELAND
NORTHERN IRELAND
GUERNSEY & DEP EU-114
GUERNSEY & DEP EU-114
SWITZERLAND
SWITZERLAND
ITALY
ITALY
JAN MAYEN EU-022
JAN MAYEN EU-022
LITHUANIA
LITHUANIA
FINLAND
FINLAND
CZECHO
CZECHO
FAROE IS. EU-018
FAROE IS. EU-018
NEDERLANDS
NEDERLANDS
SWEDEN
SWEDEN
DODECANESE IS. EU-001
DODECANESE IS. EU-001
ICELAND EU-021
ICELAND EU-021
CORSICA EU-014
CORSICA EU-014
LATVIA
LATVIA
MACEDONIA
MACEDONIA
GIBRALTAR
GIBRALTAR
AZORES EU-175
AZORES EU-175
ESTONIA
ESTONIA
GERMANY
GERMANY
MOLDAVIA
MOLDAVIA
PORTOGALLO
PORTOGALLO
ENGLAND
ENGLAND
JERSEY EU-013
JERSEY EU-013
WALES
WALES
LIECHTENSTEIN
LIECHTENSTEIN
SARDINIA
SARDINIA
NORWAY
NORWAY
BULGARIA
BULGARIA
ALAND IS. EU-002
ALAND IS. EU-002
SLOVAKIA
SLOVAKIA
DENMARK
DENMARK
FRANZ JOSEF LAND EU-019
FRANZ JOSEF LAND EU-019
POLAND
POLAND
CRETE IS. EU-015
CRETE IS. EU-015
SAN MARINO
SAN MARINO
EUROPEAN RUSSIAN
EUROPEAN RUSSIAN
ROMANIA
ROMANIA
KOSOVO
KOSOVO